1. Anvendelsesområde
 • 1. Nærværende Almindelige Betingelser gælder for alle aftaler om særtransporter og kranarbejde samt krankørsel,
  hvor opgaven udføres af virksomheder tilsluttet specialgruppen KRAN-BLOK ERFA under Dansk Transport og Logistik.
  Stk. 2. Afvigelser fra nærværende Almindelige Betingelser er kun gældende, hvis de er skriftligt vedtaget mellem
  parterne for den enkelte opgave eller følger af ufravigelig lovgivning.
 • 2. Alle særtransporter, kranarbejder og krankørsler udføres i henhold til CMR-loven (jf. LBKG om internationale
  fragtaftaler af 9. september 1986) med de ændringer, der følger af nærværende Almindelige Betingelser.
  Stk. 2. Finder CMR-lovens bestemmelser ufravigeligt anvendelse på en aftale om henholdsvis international
  særtransport, kranarbejde og krankørsel, har CMR-loven forrang i det omfang, der er uoverensstemmelse mellem
  CMR-lovens ufravigelige bestemmelser og nærværende Almindelige Betingelser.
 1. Definitioner
 • 3. I nærværende Almindelige Betingelser betegnes den, der rekvirerer ydelser, som køber, og den, der præsterer de
  rekvirerede ydelser som sælger.
  3. Sælgers ansvar
 • 4. Sælger er ansvarlig for særtransporten, kranarbejdet og krankørslen med de begrænsninger, der følger af de
  øvrige bestemmelser i nærværende Almindelige Betingelser.
 • 5. Sælger er ansvarlig for, at de fornødne tilladelser til transport ad offentlig vej indhentes hos de relevante
  offentlige myndigheder før transportens udførelse.
  Stk. 2. Kan tilladelse efter stk. 1 ikke opnås, eller tilbagekaldes en tilladelse af myndigheden uden skyld fra sælgers
  side, bortfalder aftalen i sin helhed. Sælger skal uden ugrundet ophold give køber skriftlig meddelelse herom.
 • 6. Sælger skal følge købers anvisninger i henhold til § 10.
 • 7. Sælger er kun ansvarlig for forsinkelser, bortkomst og skade på godset, som skyldes fejl eller forsømmelse hos
  sælger eller det af denne antagne mandskab.
  Stk. 2. Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader, uanset om sådanne
  tab måtte kunne henføres til sælger, sælgers ansatte eller sælgers materiel. Dette gælder også ved eksempelvis
  maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout,
  myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig.
 1. Købers ansvar
 • 8. Køber er forpligtet til at sørge for, at det gods, der transporteres/håndteres, er egnet til den pågældende
  transport/håndtering. Køber bærer ansvaret for skade og tab som følge af, at godset ikke var egnet til den
  pågældende transport/håndtering.
  Stk. 2. Køber er forpligtet til at give sælger fuldstændige oplysninger om det gods, der skal transporteres samt oplyse
  sælger om alle for opgavens løsning relevante forhold samt levere alle de for opgavens løsning nødvendige tekniske
  informationer og dokumenter.
 • 8a. Køber skal sikre, at maskiner og materiel er transportsikret, klargjort til transport samt aftappet for skæreolie,
  hydraulikolie og kølevand eller plomberet, så det ikke kan løbe ud under transporten.
 • 9. Køber er forpligtet til at give sælger fuldstændige oplysninger om det gods, der skal håndteres i forbindelse med
  opgaven. Oplysningerne skal gives rettidigt, således at sælger har mulighed for at skaffe de fornødne tilladelser.
  Stk. 2. Køber er endvidere forpligtet til at sikre, at sælgers materiel lovligt kan fremføres på arbejdspladsen ad
  bæredygtige adgangsveje og opstilles på bæredygtig grund. Køber er endvidere ansvarlig for, at alle ydelser såsom
  afspærringer, kørevej/pladser m.m. på arbejdspladsen er konstrueret og opstillet i lovlig og forsvarlig stand.
  Stk. 3. Kunden er forpligtet til at sikre, at sælgers materiel tillige med det omfattende gods lovligt og forsvarligt kan
  fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige adgangsveje og opstilles på bæredygtig grund, og at gulvbelægningen på
  arbejdspladsen er egnet til det bestilte arbejde.
 • 10. Køber bærer ansvaret over for sælger og tredjemand for skader på ting, personer og materiel, som følger af
  forkerte anvisninger om løft, holdbarhed af udleveret løftegrej, vægtangivelser eller urigtige oplysninger om
  underlagets bæreevne, utilstrækkelige eller manglende løfteøjer, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene
  på arbejdspladsen og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes.
  Stk. 2. Herunder bærer køber risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger,
  underjordiske anlæg, installationer m.v., med mindre køber har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på
  arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse.
 • 11. Køber er ansvarlig for rettidige anmeldelser til – samt fremskaffelse af – andre relevante tilladelser fra offentlige
  myndigheder for så vidt angår arbejde, som skal udføres af sælger eller ved brug af sælgers materiel på
  arbejdspladsen.
  Stk. 2. Kan de i stk. 1 nævnte nødvendige tilladelser ikke udstedes af myndigheden, bortfalder aftalen i sin helhed.
  Køber skal uden ugrundet ophold give sælger skriftlig meddelelse herom.
 • 12. Køber må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det benyttede materiel udnyttes ud over dets foreskrevne
  ydeevne og anvendelse, ligesom køber, hvor denne eller dennes ansatte deltager i udførelsen af dele af
  arbejdsopgaverne, er ansvarlig for, at disse udføres i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen.
 • 13. Køber er ansvarlig for, at besørge velfærdsforanstaltninger for sælgers mandskab på arbejdspladsen i henhold til
  arbejdsmiljølovgivningen.
 • 14. Ved købers overtrædelse af de ovenfor nævnte regler, forbeholder sælger sig ret til at fakturere afholdte
  udgifter til skurpenge, bod og bøder m.m.
  5. Forsikring
 • 14a. Ved opbevaring af gods bærer køber selv risikoen for godset og kunden skal selv tegne og betale forsikring af
  godset, der dækker brand, tyveri og vandskade for perioden, hvor godset er i sælgers varetægt.
 • 15. Sælger tegner erhvervsansvarsforsikring mod det det ansvar, som køber ifølge dansk ret måtte ifalde for
  skadetilføjelse på tredjemand eller dennes ejendom.
 • 16. Erstatningen dækker for de ved én og samme hændelse forårsagede skader med indtil DKR 10 mio. Sælger
  påtager sig intet ansvar og ingen risiko ud over dette beløb, hvorfor det påhviler køber, hvis ansvar og risiko overstiger
  dette beløb at tegne supplerende forsikring.
 • 17. Hvis sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs for
  ethvert ansvar, som går ud over det, køber i henhold til nærværende Almindelige Betingelser kunne gøre gældende
  mod sælger.
 • 18. De af kraner løftede emner er omfattet af sælgers løfteforsikring med indtil DKR 500.000 pr.
  arbejdsoperation/løft, forudsat skaden skyldes ansvarspådragende fejl fra sælgers side.
  Stk. 2. For kranløft af værdier over DKR 500.000 påhviler det køber at tegne supplerende løfteforsikring gennem
  sælger, hvorved eventuelle skader, der skyldes fejl eller mangler fra sælgers side, dækkes.
 1. Panteret
 • 19. Sælger har panteret for gods, som er under sælgers kontrol, delsfor alle på godset hvilende omkostninger dels
  for samtlige sælgers øvrige fordringer på køber.
  Stk. 2. Bortkommer eller ødelægges godset, har sælger tilsvarende ret over erstatningsbeløb fra forsikringsselskaber
  eller andre.
  Stk. 3. Betales sælgers forfaldne fordringer ikke ved forfald, er sælger berettiget til at sælge så meget af godset, at de
  samlede fordringer inklusive omkostninger dækkes.
 1. Tilbud og priser
 • 20. Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordrer er eksklusive merværdiafgift (moms).
  Stk. 2. Prisberegningen sker på baggrund af de på tilbudsdagen gældende lønninger, fragter og takster m.m.
 • 21. Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysninger er maksimalt gældende i 3 uger fra datoen for afgivelse af tilbuddet,
  med mindre andet er aftalt og angives altid med forbehold for, at sælger kan disponere materiellet til anden side før
  bindende accept er modtaget fra køber.
  Stk. 2. For bekræftede ordrer tages forbehold for prisforhøjelser, der skyldes dokumenterede ændringer i offentlige
  skatter og afgifter, samt andre ekstraordinære, udefra kommende omkostningsstigninger, som pålægges sælger.
 1. Fakturering og betaling
 • 22. Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske 20 dage fra fakturadato. Ved betaling herefter beregnes rente med
  7 % p.a. plus den til enhver tid gælden diskonto fra fakturadato og til betaling sker.
 • 23. Køber er ikke på noget tidspunkt berettiget til at modregne erstatningskrav eller andre fordringer på sælger i
  fragten eller andre sælger tilhørende tilgodehavender.
 1. Reklamation og forældelse
 • 24. Købers eventuelle indsigelser vedrørende det udførte arbejde skal indgives skriftligt til sælger.
  Stk. 2. Ved synlige mangler skal indsigelsen indgives straks. I andre tilfælde uden ugrundet ophold og inden 7 dage
  efter, at arbejdet er udført.
  Stk. 3. Køber eller en repræsentant for denne skal være til stede ved godsets overlevering til sælger samt ved godsets
  aflevering. Køber har pligt til straks ved modtagelsen af godset at foretage modtagerkontrol.
 • 25. Samtlige krav mod sælger forældes endeligt efter et år i overensstemmelse med CMR-lovens § 41.
 1. Ansvarsbegrænsning
 • 26. Sælgers ansvar for manko, beskadigelse eller forsinkelse af godset kan ikke overstige SDR 8,33 pr. kg.
  bortkommet, beskadiget eller forsinket gods. Ansvaret for forsinkelse kan dog aldrig overstige fragtbeløbet, med
  mindre andet er særskilt aftalt.
 1. Aftalens ophør
 • 27. Sælger har ret til at afbryde aftalen uden varsel, herunder annullere aftaler til senere udførelse og i tilfælde af
  købers konkurs eller betalingsstandsning at frigøre og afhente materiellet for købers regning, hvis de i nærværende
  betingelser anførte forpligtelser ikke overholdes af køber eller, hvis betaling ikke indgår rettidigt. I så tilfælde kan
  sælger ved egen foranstaltning fjerne sit materiel fra arbejdspladsen, og alle udgifter herved skal betales af køber.
 • 28. Køber kan opsige aftalen med 4 ugers varsel.
 • 29. I tilfælde af en parts væsentlige misligholdelse af aftalen, kan parten vælge enten at hæve eller fastholde aftalen.
  Parten har yderligere mulighed for at kræve erstatning i henhold til gældende dansk ret.
 • 30. Erstatningskrav berører ikke sælgers krav på andre ydelser i henhold til fragtaftalen.
 1. Ventetid
 • 31. Sælger har krav på betaling af ventetid, når tiden til opgaven overskrider den tid, der må anses for normal og
  rimelig for den pågældende destination, godstype, tidspunkt for på- og aflæsning og særlige forhold i øvrigt.
  Stk. 2. For ventetid, der opstår i forbindelse med opgaven i øvrigt, vil sælger, såfremt ventetiden ikke skyldes fejl eller
  forsømmelse fra dennes side, kunne kræve erstatning herfor efter principperne i CMR-lovens § 21.
 1. Afbestilling

Købers afbestilling af planlagte opgaver skal ske senest forudgående hverdag inden kl. 8:00, ellers skal kunden betale
sælger 75 % af tilbudsprisen, eller hvis et sådan ikke er afgivet, 75 % af den forventede pris for arbejdets udførelse.

 1. Værneting
 • 32. Alle tvister, der udspringer af aftaler indgået under nærværende Almindelige Betingelser behandles efter dansk
  ret ved sælgers værneting.